MPH 2017
Epidemiologi og biostatistik


Oversigt over denne side

På denne side finder du information om, hvad kurset indeholder, hvordan kurset er opbygget, hvilke krav du stilles som deltager og hvilke tekniske specifikationer, der stilles til din computer og de programmer, du bruger. Informationen vedrører primært biostatistikdelen, som udgør størstedelen af kurset.

Siden er bygget op således

Kursets indhold

Emneoversigt

Kurset er en overbygning af efterårets fællesmodul og har som hovedformål at gøre deltagerne i stand til at udføre multiple (logistiske) regressionsanalyser af data fra epidemiologiske studier. Desuden vil der blive afsat tid til diskussion af metodologiske aspekter af tidsskriftartikler.

Emner i epidemiologi:
Confounding og bias. Epidemiologiske studiedesigns. Systematiske reviews og metaanalyser.

Emner i biostatistik:
Simple og stratificerede tabelanalyser. Simpel og multipel regression (primært logistisk, men også kort om lineær og ganske kort om Cox). Linearitet. Effektmodifikation. Stikprøvebestemmelse og powerberegninger.
Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i SAS.

Selve læringsmålene finder du her.

Software

Vi vil lave statistiske analyser i SAS. Som udgangspunkt vil vi bruge SAS studio, som er en web-baseret udgave af SAS. Du behøver derfor ikke installere SAS på din egen computer (det er enormt besværligt hvis du er Mac-bruger). Du kan downloade SAS gratis via kunet.dk (kræver at du har et bruger-id til KU), hvis du vil have det på din egen computer.

Lærebøger

Epidemiologi:
Svend Juul. Epidemiologi og evidens. Pris ca 300 kr.

Biostatistik:
David Bowers. Medical Statistics from Scratch, 3rd edition. Kan købes på Saxo, men vil også kunne købes i bogladen på CSS.

En bog om SAS er ikke en nødvendighed, men ellers er Elliot: SAS Essentials: A Guide to Mastering SAS for Research et godt bud (pris ca 275 kr).

Undervisningssessioner

Syv ugentlige undervisningsdage i perioden april til juni. Som udgangspunkt kl 8.15-15 (40 undervisningstimer ialt fordelt på de 7 dage). Egen laptop med adgang til internettet skal medbringes til undervisningen. Det er ikke nødvendigt at installere SAS på egen computer, idet onlineversionen af SAS (SAS Studio) fungerer lige så godt. Specielt pÃ¥ Mac computere kan det være en udfordring at installere SAS, fordi SAS ikke findes til Mac, og der derfor skal installeres in virtuel Windows før SAS kan installeres. Afhængigt af antallet af deltagere vil formen enten være:Undervisningens struktur og forberedelse

Træningsaktviteter

At blive fortrolig med de statistiske metoder og udførslen af analyser i SAS kræver, som i enhver anden disciplin, at du træner. Forud for hver undervisningssession stilles derfor krav om, at du udfører specifikke træningsaktiviteter. Disse aktiviteter vil primært være fokuseret på anvendelsen af SAS, men vil samtidigt være en anvendelse af de metoder, vi diskuterer i undervisningen.
Med træningsaktiviteterne opnår du en større fortrolighed med teknik (SAS) og statistiske metoder. Det betyder, at vi kan bruge undervisningssessionerne på at diskutere statistiske metoder frem for teknik.

Undervisningsstruktur

Undervisningen hørende til hvert enkelt emne er delt op på følgende måde:

En oversigt over undervisningsstrukturen er givet her:

Aktiviteter forud for første undervisningssession

Allerede inden kurset starter, vil du skulle udføre træningsaktiviteter. Her vil du på egen hånd, med mine instruktioner og anvisninger, skulle sætte dig ind i, hvordan SAS fungerer. Du vil skulle indlæse et datasæt, beregne nye variable og lave simple optællinger og beregne et gennemsnit. Når vi mødes til første undervisningssession, vil du derfor allerede være bekendt med SAS.
I god tid inden kursusstart vil du modtage en mail med en invitation til kursusrummet på Absalon, hvor hvor du vil finde alt, du skal bruge.Krav og tekniske specifikationer

Forberedelse i antal timer

Forud for første undervisningssession skal du forvente at bruge 5-20 timer afhængigt af din tekniske kunnen og dit kendskab til SAS. De øvrige undervisningsgange skal du forvente at bruge 4-6 timer på træningsaktiviteter. På den sidste undervisningsdag vil der ikke blive stillet krav om træning grundet aflevering af den obligatoriske opgave.

Evaluering af kurset

For at bestå kurset skal du fuldføre mindst 80% af træningsaktiviteterne (du behøver dog ikke besvare 80% korrekt). Dertil skal afleveres en obligatorisk opgave baseret på en epidemiologisk artikel, hvor vi har adgang til datamaterialet. Denne opgave laves i grupper af 2-3 studerende. I vil skulle udføre tilsvarende og supplerende analyser og sammenfatte resultaterne i en rapport. Der gives bestået / ikke-bestået. Såfremt I ikke består opgaven i første omgang, har I mulighed for at genaflevere opgaven.Praktiske informationer

Undervisere

Epidemiologi:
Lektor My Catarina Von Euler-Chelpin. Center for Epidemiologi og Screening.

Biostatistik:
Lektor Susanne Rosthøj (kursusleder). Biostatistisk Afdeling.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig (kursusleder) på sr@biostat.ku.dk.

Denne side er sidst opdateret